Grad sufinancira troškove prijevoza učenicima srednjih škola

31.08.2021.

Grad Jastrebarsko će u školskoj godini 2021/2022. sufinancirati cijenu javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" broj 2/15, 4/17, 3/18 i 4/19).

Pozivaju se učenici srednjih škola koji ispunjavaju propisane uvjete, da Gradu Jastrebarskom podnesu zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza. Za maloljetne učenike srednjih škola zahtjev podnose roditelji/skrbnici.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza ostvarit će punoljetni učenici srednjih škola, odnosno roditelji/skrbnici/ maloljetnih učenika srednjih škola, koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

*da učenik ima prebivalište na području Grada Jastrebarskog,
*da je redovno upisan u određeni razred srednje škole,
*da učenik svakodnevno putuje iz mjesta prebivališta u školu i vraća se natrag, koristeći pritom sredstva javnog prijevoza,
*da je roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed ili osoba kojoj se na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi učenik povjerava na čuvanje i odgoj, korisnik prava na doplatak za djecu u tekućoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev.

Pravo na sufinanciranje ne ostvaruje učenik srednje škole koji ostvaruje pravo na besplatan prijevoz po drugoj osnovi ili koji ponavlja razred. Sufinanciranje cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza odobrit će se za školsku godinu 2021/2022.

Dokumenti potrebni za prijavu su:

*ispunjen zahtjev, uz izjavu podnositelja zahtjeva da učenik svakodnevno putuje iz mjesta prebivališta u školu i natrag te da pravo na sufinanciranje/financiranje cijene prijevoza ne ostvaruje po nekoj drugoj osnovi za priznavanje prava na sufinanciranje cijene javnog (obrazac Grada Jastrebarskog),
*preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
*preslika potvrde o prebivalištu za učenika, ako se zahtjev podnosi za maloljetnog učenika,
*potvrda srednje škole o upisu učenika u određeni razred srednje škole,
*preslika rješenja ili potvrda HZMO-a o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

Obrazac Zahtjeva za priznavanje prava na sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola može se preuzeti niže ili u gradskoj upravi Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 6281-199 ili 6278 367.

Zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje cijene prijevoza s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko. Rok za predaju zahtjeva je 20. rujna 2021. godine.

Nepotpuni zahtjevi (zahtjevi kojima nedostaje jedna ili više od obaveznih isprava u trenutku predaje zahtjeva) neće biti uzeti u razmatranje. Zahtjevi koji se podnesu po proteku navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje, već će se odbaciti kao nepravovremeni.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr